شيوه كار ما

مصوبه ۰۱  مارس ۲۰۲۰

هيات مديره

    ما در درجه اول براي انجام كار در جلسات هيات مديره شركت مي كنيم. اگر وقتي باقي ماند، به ديگر مسائل نيز مي توان پرداخت. همه موظف به رعایت قرارهای گذاشته شده می باشند. تلاش می شود تا جلسات ما هر ماه و یا بر حسب ضرورت تشکیل گردد. دوستان سعي كنند تا تاخير نداشته باشند. بطور کلی شروع جلسه، به دليل تاخير دوستان، به تاخير نخواهد افتاد. تا زماني كه پايان جلسه از سوي گرداننده اعلام نگرديده است، جلسه رسمي بوده، دوستان به رعايت نظم و ترتيب فراخوانده مي شوند. هزینه آوردن خوراکی که به نوبت بر عهده اعضای ثابت شرکت کننده می باشد، نباید از 60 کرون تجاوز نماید.

      اعضاي هيات مديره در صورت داشتن 3 غيبت متوالي، از عضويت در اين ارگان مستعفي شناخته مي شوند.

    بطور كلي تنها اعضاي هيات مديره(اصلی و علی البدل) از حق راي برخوردار اند. هیات مدیره به اعضای فعال امتیاز برخورداری از حق رای را می دهد.

    به صورت مساوي وقت دادن و "آزاد" بودن موضوع صحبت، نتيجه اي جز اتلاف وقت نخواهد داشت. گرداننده وظيفه دارد تا از اتلاف وقت، صحبت هاي تكراري و يا خارج از موضوع بحث، جلوگيري كند. جهت پرهيز از قطع صحبت دوستان توسط گرداننده، ايشان در رابطه و چارچوب موضوع مطروحه، بصورت خلاصه و مفيد صحبت كرده، سعي خواهد گرديد تا از تكرار حرف هاي گفته شده، خودداري شود.

    جهت گنجاندن موضوعي در دستور كار هيات مديره، دوستان حداكثر تا روز قبل، آن را به اطلاع منشي و یا سخنگوی مجمع مي رسانند. در غير اين صورت موضوعات مطروحه در قسمت "غيره" و يا جلسه بعدي هيات مديره مطرح می گردند.

      دوستان، قبل از طرح پيشنهادي، به بررسي همه جوانب آن پرداخته، با اطلاع و برآورد مشخص، آن را در جلسه مطرح مي كنند.

      پيشنهادات رسيده، اگر در طي دو جلسه به تصميم گيري منجر نگردند، جلسه سوم از دستور كار حذف مي شوند.

    اعضاي هيات مديره كه هر يك نمايندگان آن مي باشند، از حق اظهار نظر و تصميم گيري در ارتباط با مراجعين، در چارچوب هاي به تصويب رسيده، برخوردار مي باشند.

    تصميمات لازمه در بين دو جلسه هيات مديره، با تصويب اكثريت اعضاي هيات مديره، گرفته مي شود. سخنگو همواره در جريان امور قرار مي گيرد.

      اعضای هیات مدیره و کمیته ها موظف به دفاع از مصوبات، برنامه ها و خط مشی این ارگان ها می باشند.

 

 

اختيارات و وظايف افراد و كميته هاي اجرايي

      تعداد و حدود وظايف كميته هاي اجرايي را هيات مديره مجمع تعيين مي كند.

      كميته ها در چارچوب تعيين شده از سوي هيات مديره، از اختيارات كامل برخوردار مي باشند. (اين امر شامل افراد نيز مي شود.)

      مسئول كميته اجرايي بايستي عضو مجمع باشد.

    تمامي جزئيات كارهاي اجرايي محول شده به كميته ها، در هيات مديره مطرح نمي گردند. رسيدگي و تصميم پيرامون اين جزئيات، در چارچوب اساسنامه مجمع، به عهده كميته گذاشته مي شود. (اين امر شامل افراد نيز مي شود.)

      تصميم مسئولين در رابطه با مسئوليت محوله به ايشان از ارجحيت برخوردار بوده، لازم الاجرا مي باشد.

    در فعاليت هاي بزرگتر كه هماهنگ كننده انتخاب مي گردد، همه (از جمله مسئولين) پس از بيان نظر خود، ملزم به اجراي تصميمات هماهنگ كننده مي باشند. پرسش و يا انتقاد احتمالي از اين تصميمات در جلسه هيات مديره طرح و بررسي مي گردد.

    مسئولین، بدون کسب اجازه از سوی هیات مدیره، حق انحلال فعالیت ها را ندارند. این امر شامل افراد و در فعالیت های بزرگتر هماهنگ کننده نیز می باشد.

 

سياست هاي مصوبه

      تاريخ پرداخت حق عضويت همه اعضا، بر اساس سال نو ميلادي (سال حسابرسي) محاسبه مي گردد.

    ما به كسي هديه نمي دهيم. در صورت بروز ضرورت، پيشنهاد دهنده آنرا مطرح كرده، تصميم خواهيم گرفت. اگر قرار بر اين باشد كه ما به كساني كه كاري را به صورت مجاني و با هزينه شخصي خود براي مجمع انجام مي دهند، هديه دهيم، پيش از هر كس ديگري و به صورت هميشگي بايد به خودمان هديه بدهيم. مجمع ما بر اساس كار داوطلبانه بوده، غير انتفاعي مي باشد.

      ضوابط ما براي حمايت از كانديداتوري افراد در انتخابات، به شرح ذيل مي باشد:

v     تقاضاي مستقيم كانديدا از ما و بررسي آن طي جلسه اي

v     ايراني بودن

v     كار و همكاري نزديك با مجمع و در راستاي اهداف آن

v     شخصيت اجتماعي-  اخلاقي

در صورتي كه دو نفر داراي شرايط مساوي باشند، ما به شخصي كه عضومان باشد، كمك مي كنيم.

 

 

 

      سياست ما حول مسئله اختلال در برگزاري مراسم ما:

v     مسئوليت ما در قبال كودكان و بزرگسالان نامحدود نيست.

v     ميزان اين مسئوليت بستگي كامل به توان و نيروي ما دارد.

v     تنها گروه كاري است كه صلاحيت تعيين ميزان و حد اين مسئوليت را دارا مي باشد.

v     در صورت عدم امكان، در شروع مراسم، به والدين بطور اكيد گوشزد مي گردد كه مسئوليت كودكانشان با ايشان مي باشد و ما هيچگونه مسئوليتي در قبال آنها نداريم.

v     در صورت اختلال مجبوريم  از ايشان خواهش كنيم تا مراسم را ترك كنند.

v     تصميم نهايي و تشخيص اختلال با هماهنگ كننده/ مسئول مي باشد.

v     اين امر شامل بزرگسالاني كه باعث اختلال مي گردند نيز مي شود.

 

*******