ارزش هاي پايه اي مشترك هيات مديره

مصوب 11  مارس 2012

 

  1. مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها نهادي است مستقل ، دمكراتيك و علني ، كه به هيچ گروه ، سازمان و حزب سياسي / مذهبي ، اعم از ايراني و خارجي ، وابسته نيست.
  2. دفاع از حقوق و كمك به رفع مشكلات اجتماعي پناهندگان /پناهجويان و ايرانيان مقيم دانمارك و برقراري پيوند بين آنان در حد توان و اختيارات قانوني مجمع .
  3. مبارزه با نژادپرستي ، فاشيسم و برتري طلبي در هر شكل آن .
  4. كوشش جهت ايجاد زمينه هاي فعاليت فرهنگي ، اجتماعي ، آموزشي ، ورزشي ، هنري و احترام به حفظ و اشاعه ارزشهاي سنتي و مردمي ايرانيان .
  5. آگاه سازي اذهان عمومي دانمارك از واقعيت هاي اسفبار سياسي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه ايران و توضيح علل و عوامل پناهندگي .
  6. حمايت از آوارگان و پناهندگان / پناهجويان .
  7. حمايت از مبارزات مردم ايران براي آزادي ، دمكراسي ، استقلال و عدالت اجتماعي .
  8. عدم همكاري با عوامل رژيم جمهوري اسلامي ايران .
  9. مجمع مي تواند در راستاي اهداف خود، با تمامي گروه ها و انجمن هاي ديگر همكاري نمايد.

*******