دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2010.09.12

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                            بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                            گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده،  فستیوال کار داوطلبانه و  ... )

3.                           اجرای پروژه ب.گ. (جشن برای جوانان/ سالن؟/ و ...)

4.                           همکاری بین دو انجمن

5.                           جشن مهرگان

6.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای پرهام بوده، دفعه بعد نوبت آقا رضا می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه   10   اکتبر، ساعت 15، ادنسه.