دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2011.01.09

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي/پروژه ب. گ.؟/، نامه هاي رسيده، برگزاری مجمع عمومی،... )

3.                           بررسی فعالیت ها(شب یلدا)

4.                           نوروز(سالن و ...)

5.                           اجرای پروژه ب.گ. ( نمایش فیلم؟ سخنرانی؟ آموزش؟ کامپیوتر؟ ...)

6.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای مسعود بوده، دفعه بعد نوبت آقای مهرداد می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  13 فوریه، ساعت 15، ادنسه.