دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2011.06.05

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 بوده، مکان آن منزل فضیله خانم و آقا شیروان می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، بازدید از اردوگاه فقوس لیو، نامه به کمون و اعلام جایگزینی افسانه خانم ، ... )

3.                           بررسی جشن تابستانی

4.                           کمیته جوانان (جشن و ...)

5.                           فعالیتی برای اعضای هیات مدیره

6.                           تبلیغات و روابط عمومی(فیس بوک، ...)

7.                            

8.                            

9.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا شیروان بوده، دفعه بعد نوبت مهری خانم می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  ؟؟؟؟؟ ماه ؟؟؟؟؟؟، ساعت 15، ادنسه.