دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2011.11.13

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، جلسه مدارس شبانه، برگزاری بزرگداشتی از آقای امری پور، شب بزم، ... )

3.                           تبلیغات و روابط عمومی(فیس بوک، ...)

4.                           شب های شعر

5.                           یلدا

6.                           کلاس زبان فارسی

7.                           پخش فیلم شب های شعر از تلویزیون کالینگ

8.                           ناهار کریسمس

9.                            

10.                       

11.                       

12.                      غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای سهرابی بوده، دفعه بعد نوبت آقا مسعود می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  11 ماه دسامبر، ساعت 15، ادنسه.