دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2012.01.08

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

محل برگزاری جلسه، اتاق کنفرانس(جلوی درب ورودی) مرکز کار داوطلبانه می باشد! د

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، مجمع عمومی مرکز کار داوطلبانه، کلاس زبان فارسی، مجمع عمومی و خوراکی پایانی، ... )

3.                           بررسی فعالیت های انجام شده: یلدا

4.                           صحبتی پیرامون یلدا

5.                           اختلاف نظر و کار جمعی(افشین)

6.                           تبلیغات و روابط عمومی(فیس بوک، ...)

7.                           برگزاری بزرگداشتی از آقای امری پور

8.                           روز جهانی زن، 8 مارس

9.                           چهارشنبه سوری

10.                      نوروز

11.                       

12.                      غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با علی آقا بوده، دفعه بعد نوبت ؟؟؟؟؟؟ می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  12 ماه فوریه، ساعت 15، ادنسه.