دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2012.09.09

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، کلاس آموزش کامپیوتر، روانی درمانی،  ... )

2.                           جشن مهرگان

3.                           برگزاری دور بازی تخته نرد

4.                           تماس با ما

5.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با علی آقا بوده، دفعه بعد نوبت پیا خانم می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  14 ماه اکتبر، ساعت 15، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 9. september 2012, Kl. 15.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.)

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter: (økonomi, indkomne breve, EDB-undervisning, Psykisk førstehjælp, …)

2.                         Mehregan

3.                         Backgammon turnering

4.                         Kontakt til os

5.                         Evt.:

Denne gang er Alis tur. Næste gang er Pias tur.

Næste møde: Søndag d. 14. oktober, Kl. 15.00, Odense.