دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2013.08.11

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، روانی درمانی، آموزش کامپیوتر، پیک نیک ، فعالیتی برای هیات مدیره ... )

2.                           بررسی سانکت هانس

3.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا امید بوده، دفعه بعد نوبت هاجر خانم می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 8 ماه سپتامبر، ساعت 15، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 11. august 2013, Kl. 15.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.)

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, psykisk førstehjælp, En aktivitet for bestyrelsesmedlemmerne, Digtaften og EDB- undervisning, …)

2.                         Sankt Hans(evaluering)

3.                         Evt.:

Denne gang er Omids tur. Næste gang er Hajars tur.

Næste møde: Søndag d. 8. september, Kl. 15.00, Odense.