دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2013.12.08

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، کمک روانی درمانی، جلسه همگرایی... )

2.                           بررسی ناهار کریسمس

3.                           شب چله/ یلدا

4.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا مهرداد بوده، دفعه بعد نوبت آقا رضا می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 12 ماه ژانویه، ساعت 15، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 8. december 2013, Kl. 15.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.)

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, Psykisk førstehjælp, integrationsmødet, …)

2.                         Julefrokost(evaluering)

3.                         Aktivitet for de unge

4.                         Shabe Cheleh/ Jalda

5.                         Evt.:

Denne gang er Mehrdadss tur. Næste gang er Rezas tur.

Næste møde: Søndag d. 12 januar, Kl. 15.00, Odense.