دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2014.08.24

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده،  ... )

2.                           تماس با ما

3.                           شب شعر

4.                           فعالیتی برای اعضای هیات مدیره

5.                           جشن مهرگان(11 اکتبر)

6.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با پیا خانم بوده، دفعه بعد نوبت آقا افشین می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 14 ماه سپتامبر، ساعت 15، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 24. august 2014, Kl. 15.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.)

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, …)


2.                         Kontakt med foreningen

3.                         Digtaften

4.                         Aktivitet for bestyrelsesmedlemmerne

5.                         Mehregan (d. 11. okt.)

6.                         Evt.:


Denne gang er Pias tur. Næste gang er Afshins tur.

Næste møde: Søndag d. 14. september, Kl. 15.00, Odense.