دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2014.09.14

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده،  ... )

2.                           جشن مهرگان(11 اکتبر)

3.                           یلدا (یکشنبه 21 دسامبر)

4.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا افشین بوده، دفعه بعد نوبت  علی آقا می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 12 ماه اکتبر، ساعت 15، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 14. september 2014, Kl. 15.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.)

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, …)


2.                         Mehregan (d. 11. okt.)

3.                         Jalda (d. 21. dec.)

4.                         Evt.:


Denne gang er Afshins tur. Næste gang er Alis tur.

Næste møde: Søndag d. 14. september, Kl. 15.00, Odense.