دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2016.10.09

توجه: ساعت شروع جلسه 13.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)  

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، فعالیتی برای اعضا، جلسه اتحاد و همکاری بین ایرانیان، شب شعرخوانی، کمک روانی درمانی، جلسه هم نشینی ... )

2.                           شب چله

3.                           ناهار کریسمس

4.                           نوروز

5.                           اتحاد و همکاری بین ایرانیان

6.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با کریستینا خانم می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه ؟؟؟؟ ماه نوامبر، ساعت ؟؟؟؟؟، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 9. oktober, 2016, Kl. 13.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, Aktivitet for medlemmer, Debatmøde Solidaritet og samarbejde, Digtaften, Psykisk førstehjælp, Socialt samvær og …)

2.                         Jalda

3.                         Julefrokost

4.                         Noruz

5.                         Solidaritet og samarbejde mellem iranere

6.                         Evt.:


Denne gang er Kristinas tur.

Næste møde: Den ??/11-2016, Kl. ??,00, Odense.