دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2016.12.08

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)  

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، شب شعرخوانی، کمک روانی درمانی، ناهار کریسمس و... )

2.                           شب چله؟؟؟

3.                           نوروز؟؟؟

4.                           ناهار کریسمس

5.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا افشین می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه ؟؟؟؟ ماه دسامبر، ساعت ؟؟؟؟؟، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 8. december, 2016, Kl. 15.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, digtaften, psykisk første hjælp, julefrokost, …)

2.                         Jalda

3.                         Noruz

4.                         Julefrokost

5.                         Evt.:


Denne gang er Afshins tur.

Næste møde: Den ??/01-2017, Kl. ??,00, Odense.