دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2018.01.28

توجه: ساعت شروع جلسه 14.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)  

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، شب شعرخوانی، فعالیتی برای اعضای هیات مدیره و... )

2.                           مجمع عمومی

3.                           نوروز

4.                           کلاس های هنری

5.                           فعالیتی برای اعضا

6.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا مهرداد است.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه ؟؟؟ ماه ؟؟؟؟، ساعت ؟؟؟، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 28. januar, 2017, Kl. 14.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, digtaften, Aktivitet for BM, …)

2.                         Generelforsamling

3.                         Noruz

4.                         Kunstneriske kurser

5.                         Aktivitet for medlemmer

6.                         Evt.:


Denne gang er Mehrdads tur.

Næste møde: Den ??/??-2017, Kl. ??,00, Odense.