دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2018.05.10

توجه: ساعت شروع جلسه 13.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)  

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، شب شعرخوانی، کمک روانی درمانی و... )

2.                           بررسی اسناد و بروز کردن شیوه کار ما.

3.                           برنامه شش ماهه ما(مهرگان، شب چله/ یلدا و ...)

4.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا شیروان است.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه ؟؟؟ ماه ؟؟؟؟، ساعت ؟؟؟، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 10. maj, 2018, Kl. 13.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, digtaften, psykisk førstehjælp …)

2.                         Gennemgang af vedtægterne og opdatering af forretningsorden

3.                         Fremtidige plan- 6 måneder- (Mehregan, Jalda og …)

4.                         Evt.:


Denne gang er Shirwans tur.

Næste møde: Den ??/??-2018, Kl. ??,00, Odense.