دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2018.06.03

توجه: ساعت شروع جلسه 13.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)  

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، بروز شدن شیوه کار ما و... )

2.                           مهرگان، شب چله/ یلدا و سالن

3.                           فعالیتی برای اعضا

4.                           جلسات و مکان ما

5.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای ابریشمی است.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه ؟؟؟ ماه ؟؟؟؟، ساعت ؟؟؟، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 3. juni, 2018, Kl. 13.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, opdatering af forretningsorden …)

2.                         Mehregan, Jalda og lokaler

3.                         Aktivitet for medlemmer

4.                         Vores møder og lokalet

5.                         Evt.:


Denne gang er Abrishamis tur.

Næste møde: Den ??/??-2018, Kl. ??,00, Odense.