دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2018.07.26

توجه: ساعت شروع جلسه 17.00 می باشد!

آدرس: Niels Bohres Alle, Tornbjergvej, Skovkroen, Kolonihave No 7,  5220 Odense SØ

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)  

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، سالن برای جشن ها، پیک نیک و... )

2.                           مهرگان

3.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با الی خانم است.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه 9 ماه سپتامبر، ساعت 14.00، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 26. juli, 2018, Kl. 17.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, Lokale til arrangementer, Picnic,  …)

2.                         Mehregan

3.                         Evt.:


Denne gang er Elys tur.

Næste møde: Den 09/09-2018, Kl. 14,00, Odense.