دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2018.11.18

توجه: ساعت شروع جلسه 11.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)  

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، شب شعرخوانی، گردش به هامبورگ و تیولی، ... )

2.                           شب چله/ یلدا

3.                           هم نشینی برای اعضا

4.                           ناهار کریسمس

5.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با پیا خانم است.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  ... شنبه ...، ساعت ...، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 18. november, 2018, Kl. 11.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, Digtaften, Tysklands-/ og Tivolitur, …)

2.                         Shabe Chele/ Jalda

3.                         Aktivitet for medlemmer

4.                         Julefrokost

5.                         Evt.:


Denne gang er Pias tur.

Næste møde: Den …, Kl. …, Odense.