دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

۲۰۲۰. ۰۷.۲۶

توجه: ساعت شروع جلسه ۱۴۰۰ می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر ۵ دقیقه در مجموع)  

       I.                                 گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، ... )

   II.                                 بررسی دوره ایی که گذشت

III.                                 چه باید کرد؟

IV.                                 غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا مجید است.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه ... ماه ...، ساعت ۰۰.۰۰  ، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 26. juli, 2020, Kl. 14.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, …)

2.                         Evaluere den periode, der er gået.

3.                         Hvad skal vi gøre?

4.                         Evt.:


Denne gang er Majids tur.

Næste møde: Den 00. …, Kl. 00.00, Odense.