دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

۲۰۲۰. ۱۰.۰۴

توجه: ساعت شروع جلسه ۱۴.۰۰ می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر ۵ دقیقه در مجموع)  

       I.                                 گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، ... )

   II.                                 بررسی هم نشینی

III.                                 در حواشی هم نشینی

IV.                                 قدم بعدی؟   (جلسه برای والدین، ...)

    V.                                 غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا ابریشمی است.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه ... ماه ...، ساعت ۰۰.۰۰  ، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 04. oktober, 2020, Kl. 14.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, …)

2.                         Evaluere sammenkomst.

3.                         Omkring sammenkomst

4.                         Næste skridt? (et møde for forældrene, …)

5.                         Evt.:


Denne gang er Abrishamis tur.

Næste møde: Den 00. …, Kl. 00.00, Odense.