دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

۲۰۲۱. ۱۰.۳۱

توجه: ساعت شروع جلسه ۱۴.۰۰ می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر ۵ دقیقه در مجموع)  

       I.                                 گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، ... )

   II.                                 بررسی مهرگان

III.                                 قدم بعدی؟  

IV.                                 غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا رضا است.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه ... ماه ...، ساعت ۰۰.۰۰  ، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 31. oktober, 2021, Kl. 14.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, …)

2.                         Evaluere Mehregan

3.                         Næste skridt?

4.                         Evt.:


Denne gang er Rezas tur.

Næste møde: Den 00. …, Kl. 00.00, Odense.