دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2008.04.13

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

 

1.                     بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                     گزارش فعاليت ها : (مالي(انتقال حساب)، نامه هاي رسيده، فرم بانک، صفحه اینترنتی، کلاس زبان فارسی، دوره آموزش کامپیوتر،نمایشگاه کتاب / 1 یا 7 ماه مه/  ... )

3.                     بررسی مراسم چهارشنبه سوری

4.                     بررسی نوروز

5.                     بررسی مراسم سیزده بدر

6.                     سخنرانی

7.                     فعالیتی برای هیات مدیره

8.                     روز جهانی کودک

9.                     ...

10.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با خانم مهری ق. بوده، نوبت دفعه بعد با آقای شیروان  مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه 11 ماه مه.