دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2008.05.11

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

 

1.                   زبان فارسی، سفارت، اعضای ما. چه باید کرد؟

2.                   مجمع عمومی فوق العاده

3.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

4.             گزارش فعاليت ها : (مالي(انتقال حساب)، نامه هاي رسيده، ارسال اسناد، نمایشگاه کتاب، فعالیتی برای هیات مدیره، روز جهانی کودک، سخنرانی، ... )

5.                   بررسی شب شعر

6.                   پیک نیک

7.                   بازار زنان

8.                   نمایشگاه در یولند

9.                   ...

10.                ...

11.                ...

12.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای شیروان بوده، نوبت دفعه بعد با آقای سهرابی  مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه 8 ماه یونی.