دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2008.06.08

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

 

1.                   بررسی و تصویب گزارش مجمع عمومی

2.             گزارش فعاليت ها : (مالي(انتقال حساب)، نامه هاي رسيده، ارسال اسناد مجمع عمومی ، نمایندگی در شورای کار داوطلبانه-مهری ق.) ، سخنرانی، ... )

3.                   بررسی شب شعرخوانی

4.                   بررسی فعالیت بازار زنان

5.                   بررسی نمایشگاه کتاب

6.                   فعالیتی برای هیات مدیره

7.                   حمایت کنندگان از مخالفین(افسانه)

8.                   فستیوال کار داوطلبانه(5 سپتامبر)

9.                   دعوت از آقای هوشنگ ابتهاج

10.                ...

11.                ...

12.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای سهرابی بوده، نوبت دفعه بعد با آقای افشین  مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه 13 ماه یولی.