دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2008.08.10

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

 

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، سخنرانی- خط و خوش نویسی+ بازنشستگی+ مالیات- ، جایزه روح آتشین، ... )

3.                   اجرای پروژه ها (کامپیوتر- ب. گ.) ثابت بودن بودجه کامپیوتر؟ برنامه ریزی!

4.                   فستیوال کار داوطلبانه(5 سپتامبر)

5.                   دعوت از آقای هوشنگ ابتهاج

6.                   ...

7.                   ...

8.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با علی آقا بوده، نوبت دفعه بعد با مهری خانم مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه 14 ماه سپتامبر.