دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2008.09.14

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

       

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.             گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، سخنرانی- خط و خوش نویسی+ بازنشستگی+ مالیات- ، جایزه روح آتشین، درخواست کمک مالی از شورای زنان، ... )

3.                   اجرای پروژه ب.گ.

4.                   بررسی حراج فیلم ویدئویی

5.                   بررسی فستیوال کار داوطلبانه(5 سپتامبر)

6.                   اعلام اسامی اعضای غایب از سوی گرداننده(مهری ق.)

7.                   سخنرانی انجمن بیماری قند در روز 28 سپتامبر(مهری ق.)

8.                   پیشنهاد برای فعالیت های فرهنگی(مهری ق.)

9.                   Julefrokost

10.                Nytårsaften

11.                ...

12.                ...

13.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با مهری خانم بوده، نوبت دفعه بعد با افسانه خانم مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه 12 ماه اکتبر.