دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2008.11.09

توجه: ساعت شروع جلسه 14.00 می باشد!

 

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، نویگنت، سخنرانی از سوی شورای زنان، کمک مالی از سوی ایشان،  ... )

3.                   بررسی سخنرانی آقای شیروان آقایی

4.                   کارت معرفی و بروشور

5.                   اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، و با عشق زندگی می کنم- شنبه 29 نوامبر ساعت 11 ، فیلم دفعه بعد و ؟؟؟؟)

6.             تشکیل کمیته زنان (آری یا خیر؟ فعالیت در رابطه با کمک مالی از سوی شورای زنان، شرکت در جلسه 16 نوامبر- شبکه ارتباطی بین انجمن های زنان خارجی در دانمارک-)

7.                   Nytårsaften (افشین)

8.                   ...

9.                   ...

10.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای پرهام بوده، نوبت دفعه بعد با فضیله خانم مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه 14 ماه دسامبر.