دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2008.12.13

توجه: ساعت شروع جلسه 19.00 می باشد!

 

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، دعوت از سوی شهرداری، برگه های تبلیغاتی، دوره کلاس کامپیوتر،  ... )

3.                   بررسی فعالیت تاتر ادنسه

4.                   بررسی فعالیت سینما کافه

5.                   کمیته زنان (بررسی جلسه شبکه ارتباطی بین انجمن های زنان خارجی در دانمارک، ...)

6.                   فیلم؟؟؟

7.                   اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، سفر به تیولی)

8.                   مجمع عمومی

9.                   ...

10.                ...

11.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با فضیله خانم بوده، نوبت دفعه بعد با خانم مهری ق. مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه 10 ماه ژانویه.