دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.05.10

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، تماس با نیف، فستیوال کار داوطلبانه، کامپیوتر ... )

3.                   بررسی روز اول ماه مه

4.                   بررسی بازدید از تلویزیون کانال 2

5.                   اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، سفر یسپا هوس، شب فیلم، دوره آموزشی)

6.                   فعالیتی برای هیات مدیره

7.                   روز جهانی کودک

8.                   جشن شب عید 2010 / 1389 (سالن، گروه موزیک، کمیته؟ و ...)

9.                   تبلیغات(ادامه)

10.                ...

11.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای سهرابی بوده، دفعه بعد نوبت آقای افشین مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 10ماه مه، ساعت 15، ادنسه.