دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.06.14

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، تماس با نیف،نمایشگاه کتاب، ... )

3.                   بررسی سخنرانی

4.                   بررسی فعالیتی برای هیات مدیره

5.                   بررسی روز جهانی کودک

6.             اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، سفر یسپا هوس، شب فیلم، دوره آموزشی/ سخنرانی(آقای مهران)، کالینگ هوس، ماهیگیری)

7.                   جشن شب عید 2010 / 1389 (سالن، گروه موزیک، کمیته؟ و ...)

8.                   تبلیغات(ادامه)

9.                   ...

10.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای افشین بوده، دفعه بعد نوبت علی آقا مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 12ماه یولی، ساعت 15، ادنسه.