دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.10.11

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، نیف، سخنرانی و نمایش فیلم در ساختمان شهرداری،  ... )

3.                   بررسی کنسرت موسیقی ایرانی

4.                   بررسی جشن مهرگان

5.                   جمع شدن در مرکز کار داوطلبانه، آقای شیروان

6.                   فرم کار در مراسم فستیوال کار داوطلبانه، 4 نوامبر

7.                   پیشنهاد تغییر ساعت برگزاری جلسات هیات مدیره به 14 تا 17

8.                   شرایط و موقعیت ما ایرانی ها در ادنسه، آقا مسعود

9.             اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، شب فیلم؟؟؟، ارسال گزارش، هالوین در کپنهاک، کارناوال، تاتر در ادنسه 21 نوامبر و ...)

10.                جشن شب عید 2010 / 1389 (سالن، گروه موزیک و ...)

11.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای مسعود بوده، دفعه بعد نوبت آقای رضا مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 8 ماه نوامبر، ساعت ؟، ادنسه.