دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.11.08

توجه: ساعت شروع جلسه 14.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.             گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، نیف، پیگیری امر بخشنامه و جشن های مذهبی، فیس بوک، تعمیر و آموزش کامپیوتر، کمک روحی درمانی، ... )

3.                   مهر

4.                   اجرای پروژه ب.گ. (ناهار کریسمس، تیولی، تماس با مسئول پروژه ها و ...)

5.                   یلدا(سالن و ...)

6.                   جشن شب عید 2010 / 1389 (سالن، گروه موزیک و ...)

7.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا رضا بوده، دفعه بعد نوبت آقای سهرابی مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 13 ماه دسامبر، ساعت 14، ادنسه.