دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.12.13

توجه: ساعت شروع جلسه 14.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، نیف، پیگیری امر بخشنامه و جشن های مذهبی، سخنرانی آقای مهران، یلدا، ... )

3.                   اجرای پروژه ب.گ. (تماس با مسئول پروژه ها و ...)

4.                   شب های شعر(عضویت آقای امری پور)

5.                   جشن شب عید 2010 / 1389 (سالن، ...)

6.                   برگزاری مجدد دور بازی تخته نرد

7.                   ساعت و یا روز برگزاری جلسه ماه آینده

8.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا سهرابی بوده، دفعه بعد نوبت آقای افشین مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه      ماه ژانویه، ساعت    ، ادنسه.