دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2010.01.17

توجه: ساعت شروع جلسه 14.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، مجمع عمومی، مهر،  ... )

3.                   بررسی ناهار کریسمس

4.                   بررسی برگزاری شب یلدا

5.                   بررسی نمایشگاه کریسمس

6.                   اجرای پروژه ب.گ. (تماس با مسئول پروژه ها؟ Fastelavn d. 14. Feb. و ...)

7.                   جشن شب عید 2010 / 1389 (جلسه کمیته، ...)

8.                   دور بازی تخته نرد(نرادنامه و ...)

9.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا سهرابی بوده، دفعه بعد نوبت آقای افشین مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 14 ماه ژانویه، ساعت 14، ادنسه.