دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2010.03.14

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، مجمع عمومی، کار با کودکان، انتخابات گروه 3 نفره، 8 مارس،  ... )

3.                بررسی Fastelavn

4.                   چهارشنبه سوری

5.                   اجرای پروژه ب.گ. (؟؟؟ و ...)

6.                   جشن شب عید 2010 / 1389 (؟؟؟، ...)

7.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا ی افشین بوده، دفعه بعد نوبت فضیله خانم مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 11 ماه آوریل، ساعت 15، ادنسه.