Vedtægter

 

D. 7. okt. 2007

 

Samvirke Mellem Iranere & Danskere 

 

§1

Stk. 1

Foreningens navn er ”Samvirke mellem iranere & danskere”.

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Odense.

Stk. 3

Foreningen er åben for alle interesserede.

 §2

Formålet med foreningen er at forene iranere og danskere igennem foreningens virke, og derved arbejde for at fremme kendskabet til og forståelsen for hinanden. Samt at arbejde ude fra et fælles værdigrundlag.

Det er også hensigten med foreningen at medlemmerne kan etablere netværk og indgå i sociale sammenhænge.

Foreningen vil samarbejde med alle grupper og foreninger, der kan tilslutte sig foreningens grundlag. Så foreningens sigte er også at virke integrationsfremmende.

 Medlemmerne skal have en mulighed for at komme væk fra den ensomhed, de er i nu og møde andre ligesindede og danskere igennem sociale aktiviteter. 

§3

 Alle, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter og generalforsamlingen, kan optages i foreningen som medlemmer.

Det årlige kontingent andrager 120,00 Kr., som betales hver januar-måned. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 §4

Stk. 1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned.

Stk. 2

Alle medlemmer af foreningen har møde_ og stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 3

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med dagsorden og med mindst 1 måneds varsel og er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

2.    Beretning

3.    Regnskab

4.    Indkomne forslag

5.    Valg af bestyrelse og suppleanter

6.    Valg af revisor og suppleant

7.    Eventuelt

Stk. 4

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af mindst 5 personer.

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formanden og kassereren har tegningsretten for foreningen.

Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmerne.

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det.

Stk. 7

Ændringer i foreningens vedtægter skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 8

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig på foreningens vegne.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 9

Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der ikke arbejder på foreningens grundlag.

 §5

Stk. 1

Kun generalforsamlingen kan opløse foreningen. Dette skal ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2

I tilfælde af opløsning, indsættes en eventuel kapital på en spærret konto i to år, men kan hæves til brug for oprettelse af en ny forening i Odense.

Stk. 3

Er der ikke oprettet en ny forening efter to år, tilfalder indestående beløb andet velgørende formål.

 *******