Vedtægterne for  foreningen

Iransk Litteratur Komite i Odense 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Odense den 22. aug. 2004.

§1

Stk. 1

Foreningens navn er ”Iransk Litteratur Komite i Odense”.

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Odense.

Stk. 3

Foreningen er åben for alle interesserede.

§2 

Stk. 1

Foreningens opgave er at informere og undervise i den iranske litteratur blandt alle interesserede i Odense.

Stk. 2

Information_ og undervisnings formål er:

q       At opsøge og viderebringe informationer om den iranske litteratur til alle interesserede bosat i Odense kommune.

q       At styrke iraneres viden om det lokale samfund og det land de lever i ved;

§         At gøre dem bekendt med baggrunden for den iranske kultur,

§         At skabe et forum for at diskutere ligheder og forskelle mellem de 2 kulturer med vægt på ligheder,

§         At få forståelse for den danske kultur

q       At styrke de iransk informationssvage gruppers adgang til iransk litteratur / kultur. (for eksampel analfabeters, børn og unges med iransk baggrund, etc. etc.)

q       At arrangere væsentlige arrangementer af interesse for gruppen.

q       At invitere digtere, forfattere, foredragsholdere O. S. V. og afholde foredrag, digtaftener og kulturelle arrangementer.

q       At undervise i oplæsning og forståelse af digte, poesi, skønlitteratur, O. S. V. .

q       At arbejde demokratisk, frit og uafhængigt af sær interesser.

Stk. 3

Dette opnås ved afholdelse af "litteraturaftener" den 1., 2. og 4. søndag om måneden. For arrangementer, ud over disse fastlagte, vil der udgives særskilte opslag.

Stk. 4

Foreningen kan samarbejde med alle grupper og foreninger, der kan tilslutte sig foreningens grundlag.

§3

Alle, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter og generalforsamlingen, kan optages i foreningen som medlemmer.

§4 

Stk. 1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned.

Stk. 2

Alle medlemmer af foreningen har møde_ og stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 3

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med dagsorden og med mindst 1 måneds varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Kontingent
  5. Forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Eventuelt

Stk. 4

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af 5 personer.

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formanden og kassereren har tegningsretten for foreningen.

Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmerne.

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det.

Stk. 7

Ændringer i foreningens vedtægter skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 8

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig på foreningens vegne.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 9

Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der ikke arbejder på foreningens grundlag.

Stk. 10

Kun generalforsamlingen kan opløse foreningen. Dette skal ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 11

Afsluttende generalforsamling beslutter, til hvilket formål evt. værdier i foreningen skal bruges.

Overskud ved ophør af foreningen må ikke tilfalde enkeltpersoner.

§5

Stk. 1

Foreningens økonomi baseres på søgning af fonde_ og offentlige tilskud. Herudover fastsættes kontingent af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2

Regnskabsåret følger kalenderåret.

*******