دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2010.06.13

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، صفحه اینترنتی ما، سالن جشن نوروز؟، سخنرانی آقای خوئی(5 یونی؟)  ... )

3.                   اجرای پروژه ب.گ. (جشن برای جوانان و ...)

4.                   نمایشگاه کتاب(هفته اول یولی)

5.                   فعالیتی برای اعضای هیات مدیره

6.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با مهری خانم بوده، دفعه بعد نوبت آقای پرهام مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه ؟؟؟؟؟، ساعت 15، ادنسه.