دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2010.08.08

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، صفحه اینترنتی ما، نمایشگاه کتاب، پیک نیک، تماس جهت همکاری بین دو انجمن، جشن برای جوانان  ... )

3.                   اجرای پروژه ب.گ. (جشن برای جوانان و ...)

4.                   فعالیتی برای اعضای هیات مدیره

5.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای پرهام بوده، دفعه بعد نوبت آقا رضا مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 12 سپتامبر، ساعت 15، ادنسه.