دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2010.10.10

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                            بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                            گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، فستیوال کار داوطلبانه، نوروز و سالن مدرسه، ... )

3.                           اجرای پروژه ب.گ. (ناهار کریسمس، تیولی، نمایش فیلم، سخنرانی)

4.                           همکاری بین دو انجمن

5.                           یلدا

6.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای پرهام بوده، دفعه بعد نوبت آقا رضا می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  14 نوامبر، ساعت 15، ادنسه.