دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2010.11.14

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، ، نوروز و سالن مدرسه، ... )

3.                           بررسی فعالیت ها(شب فیلم، شب شعر...)

4.                           برنامه ریزی بر اساس نیرو و امکانات

5.                           اجرای پروژه ب.گ. ( نمایش فیلم؟ سخنرانی؟ آموزش؟ کامپیوتر؟ آقای امری پور؟...)

6.                           همکاری بین دو انجمن.

7.                           جشن یلدا؟(سالن و  برنامه ریزی)

8.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا رضا  بوده، دفعه بعد نوبت آقای سهرابی  می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  12 دسامبر، ساعت 15، ادنسه.