دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2010.12.12

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، ، نوروز و سالن، تدارکات برگزاری مجمع عمومی،... )

3.                           بررسی فعالیت ها(کریسمس در تیولی و ناهار کریسمس)

4.                           شب شعر؟

5.                           جشن یلدا(تبلیغ؟ تعداد شرکت کنندگان؟ تقسیم کار و ...)

6.                           اجرای پروژه ب.گ. ( نمایش فیلم؟ سخنرانی؟ آموزش؟ کامپیوتر؟ ...)

7.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای سهرابی  بوده، دفعه بعد نوبت آقای مسعود  می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  9 ژانویه، ساعت 15، ادنسه.