دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2011.02.20

توجه: ساعت شروع جلسه 15.30 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، اسناد مجمع عمومی، پروژه کار داوطلبانه به تاریخ سه شنبه 29 مارس از ساعت 17 تا 19، ... )

3.                           چهارشنبه سوری

4.                           نوروز

5.                           سیزده بدر

6.                           فعالیت(در چه سطح/ چه کاری)؟؟؟

7.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با علی آقا بوده، دفعه بعد نوبت افسانه خانم می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  13 مارس، ساعت 15، ادنسه.