دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2011.04.10

توجه: ساعت شروع جلسه 12.00 بوده، مکان آن منزل آقا مسعود می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع) آقا افشین: گرداننده و گردانندگی جلسات. عدم شرکت در جلسه بعد.

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، مشکل نت بانک، فستیوال بندر ادنسه ، ... )

3.                           بررسی چهارشنبه سوری

4.                           بررسی جشن نوروز

5.                           در حواشی جشن نوروز

6.                           بررسی سیزده بدر

7.                           تبلیغات و روابط عمومی(فیس بوک، ...)

8.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با فریبا خانم بوده، دفعه بعد نوبت فضیله خانم می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  8 ماه مه، ساعت 15، ادنسه.