دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2011.05.15

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 بوده، مکان آن منزل فضیله خانم و آقا شیروان می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           استعفای افسانه خانم و جایگزینی وی

3.                           گزارش فعاليت ها : (مالي(گزارش دقیق مالی جشن نوروز)، نامه هاي رسيده، مشکل نت بانک؟، صفحه اینترنتی ما، جلسه فوق العاده هیات مدیره و تصویب برگزاری جشن تابستانی به مناسبت روز جهانی کودک، ... )

4.                           جشن تابستانی به مناسبت روز جهانی کودک

5.                           جشن جوانان

6.                           گذاشتن تبلیغات در صفحه فیس بوک مجمع

7.                           خانه ویلایی

8.                           تبلیغات و روابط عمومی(فیس بوک، ...)

9.                           چگونگی با هم بودن

10.                      غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با فضیله خانم بوده، دفعه بعد نوبت آقا شیروان می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  5 ماه یونی، ساعت 15، ادنسه.