دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2011.08.14

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 بوده، مکان آن منزل فضیله خانم و آقا شیروان می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، کمیته جوانان، ... )

3.                           فعالیتی برای اعضای هیات مدیره

4.                           تبلیغات و روابط عمومی(فیس بوک، ...)

5.                           جشن مهرگان

6.                            

7.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با مهری خانم بوده، دفعه بعد نوبت آقا پرهام می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  11 ماه سپتامبر، ساعت 15، ادنسه.