دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2011.09.11

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، ، ... )

3.                           فعالیتی برای اعضای هیات مدیره

4.                           تبلیغات و روابط عمومی(فیس بوک، ...)

5.                           جشن مهرگان

6.                           عضو و غیرعضو

7.                           برگزاری بزرگداشتی از آقای امری پور

8.                           یلدا

9.                            

10.                      غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا پرهام بوده، دفعه بعد نوبت آقا افشین می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  9 ماه اکتبر، ساعت 15، ادنسه.