دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2011.10.09

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، فعالیتی برای اعضای هیات مدیره ، ... )

3.                           تبلیغات و روابط عمومی(فیس بوک، ...)

4.                           برگزاری بزرگداشتی از آقای امری پور

5.                           یلدا

6.                           شب بزم

7.                           عضو و غیرعضو

8.                             پیشنهادی در رابطه با آقای امری پور

9.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا افشین بوده، دفعه بعد نوبت آقا سهرابی می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  13 ماه نوامبر، ساعت 15، ادنسه.