دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2012.02.12

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           انتظارات ما از یکدیگر و سطح کار مجمع در سال آتی

2.                           تقسیم وظایف

3.                           ارزش های پایه ایی مشترک و شیوه کار ما

4.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، اسناد مجمع عمومی، ... )

5.                           چرخ خیاطی

6.                           شب های شعر و اشعار آقای امری پور

7.                           نوروز

8.                            

9.                            

10.                       

11.                       

12.                      غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با پیا خانم بوده، دفعه بعد نوبت کریستینا خانم می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  11 ماه مارس، ساعت 15، ادنسه.